Výcvik instruktorů

Instruktorský výcvikový program Bodhidharmy je určen pro studenty, kteří se na cestě Orla v hnízdě rozhodli postoupit dále a zjistit, zda mají potřebné znalosti dovednosti, osobnostní a pedagogické předpoklady, aby se mohli stát certifikovanými instruktory systému čchi-kung Orel v hnízdě.

Instruktorské stupně a předpoklady pro jejich dosažení

Podpora instruktorů společností Bodhidharma

Společnost Bodhidharma se zavázala svým studenům, že bude dohlížet na kvalitu výuky systému Orel v hnízdě a usilovat o její stálé zlepšování. Součástí tohoto závazku je také podpora, kterou Bodhidharma poskytuje svým instruktorům, aby jim zajistila zázemí pro práci, kterou jako instruktoři Orla v hnízdě vykonávají.

Společnost Bodhidharma instruktorům poskytuje:

 • Odbornou pomoc s vedením seminářů (v podobě osobních či mailových konzultací se zkušenějším instruktorem nebo přímo s Mistrem o tématech a problémech, které na jejich seminářích vyvstanou).

 • Technickou a materiální podporu (v podobě přístupu k písemným materiálům jednotlivých úrovní, příruček a písemných doporučení určených pro instruktory, uveřejnění informací o jejich seminářích na webových stránkách Bodhidharmy, atp.).

 • Možnost dále zdokonalovat instruktorské dovednosti pod vedením zkušeného instruktora (méně zkušení instruktoři se mohou zúčastnit víkendových soustředění v roli instruktora a využít možnosti spolupracovat během soustředění s Mistrem a zkušenějšími kolegy, učit se od nich jejich postupům, konzultovat s nimi aktuální otázky a problémy, atp.)

 • Ochranu a legislativní zázemí mateřské společnosti (studenti tréninkových seminářů se musejí stát členy společnosti Bodhidharma a jako takoví mají zajištěný přístup k informacím týkajícím se společnosti Bodhidharma, akcím, které společnost pořádá, mají možnost se na Bodhidharmu obracet se svými dotazy a přáními, mohou získat přístup k písemným materiálům, atp)

Instruktorské stupně a předpoklady pro jejich dosažení

Instruktor III. třídy

Instruktorem III. třídy se může stát každý člen Společnosti, který završil nejméně středně pokročilou úroveň stylu Orel v hnízdě a úspěšně složil zkoušku na stupeň Instruktor III. třídy. Je oprávněn samostatně vyučovat základní úroveň stylu Orel v hnízdě.

Instruktor II. třídy

Instruktorem II. třídy se může stát každý člen Společnosti, který prošel celým systémem Orel v hnízdě, věnuje se aktivně stylu Orel v hnízdě nejméně 2 roky, a to včetně výuky na seminářích pořádaných Společností a úspěšně složil zkoušku na stupeň Instruktor II. třídy. Je oprávněn procvičovat a vyučovat středně pokročilou úroveň, ale jen u těch studentů, kteří absolvovali základní a středně pokročilou úroveň během víkendového semináře s Mistrem.

Instruktor I. třídy

Instruktorem I. třídy se může stát každý člen Společnosti, který prošel celým systémem Orel v hnízdě, věnuje se aktivně stylu Orel v hnízdě nejméně 4 roky, a to včetně vedení seminářů s několika skupinami studentů a několika instruktory a úspěšně složil zkoušku na stupeň Instruktor I. třídy. Je oprávněn vyučovat všechny techniky stylu Orel v hnízdě s výjimkou těch, které si vyhradil Mistr (např. praxe Nejvnitřnější esence pohybů, spirálování, léčení pomocí čchi, masáž, manipulace páteře apod.).

Přípravný kurz pro instruktory III. stupně

Cílem kurzu je připravit jeho účastníky ke zkoušce na třetí instruktorský stupeň. Složením této zkoušky získají její absolventi oprávnění vyučovat techniky Orla v hnízdě na základní úrovni.

Zkouška na třetí instruktorský stupeň

Aby mohl usilovat o třetí instruktorský stupeň, musí uchazeč úspěšně završit středně pokročilou úroveň v systému Orel v hnízdě, a to nejen po stránce technické, ale i po stránce zkušeností a teoretických znalostí. Pro získání instruktorského oprávnění musí úspěšně složit Zkoušku na třetí instruktorský stupeň.

Obsah kurzu

Účastníci se na kurzu naučí lépe chápat význam jednotlivých technik Orla v hnízdě a jejich vzájemnou provázanost a osvojí si způsob, jak tyto techniky efektivně předávat studentům. Naučí se, jak správně předvést a vysvětlit provedení pohybové sestavy Orla v hnízdě, jak správně a citlivě studenty opravovat, jak nejlépe provést studenty vizualizacemi. Vyzkouší si, jak odpovídat na otázky studentů i jak přesně a jednoduše vysvětlit či předat instrukce vedlejších praxí .

Cílová skupina

Přípravný kurz je určen pro všechny studenty Orla v hnízdě, kteří mají chuť zjistit, jak na tom doopravdy se svou praxí Orla v hnízdě jsou a případně se o své znalosti a zkušenosti chtějí podělit s dalšími zájemci o cvičení stylu čchi-kung Orel v hnízdě. Absolvování kurzu nezavazuje ani ke složení zkoušky, ani k výuce Orla v hnízdě.

Termín konání a přihláška

Společnost Bodhidharma umožňuje absolvovat Přípravný kurz pro instruktory III. třídy vždy jednou ročně. Nejbližší termín přípravného kurzu najdete v aktuálním harmonogramu seminářů Orla v hnízdě. Přihlášky na instruktorský kurz přijímáme na mailové adrese orelvhnizde@seznam.cz.

Struktura zkoušky

Zkouška na třetí instruktorský stupeň je rozdělena na část ústní a část praktickou, při kterých uchazeč prokazuje své technické dovednosti, teoretické znalosti, ale také osobnostní a pedagogické předpoklady potřebné pro úlohu instruktora.

Část ústní

 1. Teoretická

Uchazeč odpoví na otázky z obecné teorie čchi-kung, vysvětlí účel a obsah praxí základní úrovně Orla v hnízdě, aby prokázal dostatečnou úroveň porozumění jednotlivým praxím i systému čchi-kung obecně a dokázal tyto principy předávat studentům na základní úrovni Orla v hnízdě.

 1. Didaktická

Uchazeč názorně předvede, jakým způsobem by studenty naučil určitou praxi základní úrovně Orla v hnízdě a vysvětlil jim její účel. Prokáže, že umí jasně a srozumitelně odpovídat na konkrétní otázky, které by mohl dostat od svých studentů.

Část praktická

 1. Technická

Uchazeč předvede všechny pohyby pohybové sestavy Orla v hnízdě, které si dosud osvojil, a vedlejší praxe základní úrovně, aby prokázal, že dosáhl odpovídajícího technického zvládnutí pohybové části Orla v hnízdě na úrovni odpovídající instruktoru III. třídy.

 1. Didaktická

Uchazeč ukáže, jakým způsobem by studentům předvedl a naučil je pohybovým praxím základní úrovně a jak by konkrétně opravoval chyby, kterých se studenti základní úrovně při cvičení pohybů dopouštějí.

 1. Samostatný výstup v roli instruktora na víkendovém soustředění

Uchazeč se ujme role instruktora III. třídy a pod dohledem zkušeného instruktora Bodhidharmy povede skupinu začátečníků nebo studentů základní úrovně, aby prokázal své předpoklady pro práci instruktora v reálné situaci.

Požadavky ke zkoušce

Aby mohl student předstoupit ke zkoušce na třetí instruktorský stupeň, musí nejdříve:

 • Poslat přihlášku ke zkoušce  na naši adresu orelvhnizde@seznam.cz nebo písemně poštou.

 • Připojit k přihlášce v příloze, nebo zaslat v písemné podobě poštou na adresu společnosti

  • Svůj životopis s fotografií
  • Popis své cesty v rámci stylu čchi-kung Orel v hnízdě, svého pokroku a zkušeností.
  • Písemnou přípravu na hodinu čchi-kung o časové dotaci 60 min. pro studenty úvodní nebo základní úrovně, ve které zaznamená cíle kurzu, časové rozvržení jednotlivých praxí a obsahovou náplň kurzu.
 • Splňovat příslušná kritéria pokročilosti.

Vydání a platnost instruktorského oprávnění

Aby mohlo být instruktorovi vydáno instruktorské oprávnění, musí nejdříve splnit podmínky stanovené společností Bodhidharma. Omezením platnosti na dva roky a dalšími povinnostmi, které musí instruktoři plnit, chce společnost Bodhidharma zajistit, aby odborná a lidská připravenost instruktorů byla stále na vysoké úrovni.

 • Podmínky pro vydání instruktorského oprávnění

 • Platnost instruktorského oprávnění 

 • Obnovení instruktorského oprávnění

Podmínky pro vydání instruktorského oprávnění

Podmínkou vydání instruktorského oprávnění je

 • Úspěšné složení instruktorské zkoušky.

 • Podpis osmi bodového etického kodexu společnosti Bodhidharma, který instruktory zavazuje ke kvalitní a zodpovědné práci pod dohledem společnosti Bodhidharma.

 • Souhlas s licenčními podmínkami společnosti Bodhidharma, které stanoví dobu platnosti instruktorského oprávnění, intervaly, v jakých si instruktor musí své oprávnění obnovovat, vzájemný vztah mezi instruktorem, jeho studenty a mateřskou společností Bodhidharma.

Platnost instruktorského oprávnění

Platnost instruktorského oprávnění je omezena na tři roky. Instruktor, který oprávnění obdržel a aktivně jako instruktor působí, odevzdává společnosti Bodhidharma každoročně výroční zprávu, ve které mateřskou společnost Bodhidharma informuje o fungování a průběhu svých seminářů a svém osobním rozvoji v rámci systému čchi-kung Orel v hnízdě. Zároveň je zavázán účastnit se alespoň dvou víkendových seminářů s Mistrem ročně, aby byl v neustálém aktivním kontaktu s Mistrem osobně, měl možnost učit se novým postupům ve výuce Orla v hnízdě, obohacovat své znalosti a rozvíjet své dovednosti.

Obnovení instruktorského oprávnění

Instruktor si vždy po třech letech musí instruktorské oprávnění obnovit tím, že si individuálně sjedná termín osobní konzultace, během které bude mít příležitost referovat o svých seminářích a svých postupech v roli instruktora, bude moci prodiskutovat otázky a problémy, které během jeho instruktorského působení vyvstaly, s instruktorem vyššího stupně nebo osobně s Mistrem, jenž konzultaci povede. Součástí konzultace je také přezkoušení, při kterém si zástupce Bodhidharmy ověří, zda instruktorovy znalosti a dovednosti odpovídají požadované úrovni instruktora.