Podmínky a pravidla členství

dle Usnesení Rady spolku č. 3/2017 ze dne 19. 6. 2017

a) Členy Spolku mohou být jen fyzické osoby. Členství vzniká na základě vyplněné a podepsané členské přihlášky, kterou lze doručit Spolku i elektronicky a doba jeho trvání je jeden rok. Nejméně 14 dnů před uplynutím této doby Spolek písemně člena vyzve k prodloužení členství, a to na emailovou adresu, kterou člen jako svou kontaktní emailovou adresu Spolku sdělil. Na základě sdělení člena, že chce být nadále členem Spolku a uhrazení členského poplatku se členství prodlužuje o dalších 12 měsíců; v opačném případě členství zaniká. Členové, kterým podle písm. j) těchto podmínek nevzniká povinnost hradit členský poplatek, zaniká členství jejich sdělením, že již nechtějí být členy Spolku, zaslaným na emailovou nebo fyzickou adresu Spolku.

b) Spolek se v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uvedených v členské přihlášce.

c) Spolek shromažďuje informace o svých členech obsažené v členské přihlášce za účelem jejich evidence a za účelem informování členů o konání akcí, na kterých Spolek vykonává svou činnost, a to i po skončení členství. Člen i bývalý člen mají možnost se z odběru emailů odhlásit pomocí odkazu, který je obsažen v každém emailu zaslaném Spolkem v rámci hromadné rozesílky. Člen může požádat Spolek o sdělení, jaké údaje o něm Spolek eviduje a požádat rovněž o jejich výmaz. Seznam členů Spolku je neveřejný.

d) Členové jsou oprávněni se zúčastnit na všech akcích pořádaných, popř. jinak zajišťovaných Spolkem a obdržet postupně kompletní učení čchi-kung stylu Orel v hnízdě včetně učení vnějších, vnitřních a tajných, a to vždy tak, aby předávané techniky a znalosti co možná nejlépe odpovídaly jejich stupni vývoje a jejich schopnostem. (Vysvětlení: Předání celého základního učení výše zmíněného stylu trvá v závislosti na schopnostech a dovednostech studenta asi rok a půl až dva roky.

e) Osoby, které nejsou členy Spolku, nemohou obdržet nauky čchi-kung styl Orel v hnízdě počínaje středně pokročilou úrovní. Obsah jednotlivých úrovní – úvodní, základní, středně pokročilé a pokročilé stanoví Rada Spolku.

f) Členové Spolku se zavazují, že nebudou předávat druhé osobě nebo osobám instrukce týkající se cvičení čchi-kung Orel v hnízdě bez souhlasu Mistra nebo prezidenta Spolku, a to ani po zániku členství. Stejně tak se členové Spolku zavazují nešířit písemné, zvukové, obrazové a jiné materiály obsahující instrukce pro cvičení. Tyto materiály jsou chráněny autorským právem v platné právní úpravě ve prospěch Spolku nebo osob na nich uvedených. (Vysvětlení: Pakliže by některý ze studentů měl dojem, že by určitý cvik nebo určitá praxe byla ku prospěchu některému z jeho blízkých či přátel, je nezbytné, aby jejich případné samostatné předání konzultoval s některým držitelem instruktorského stupně a vyžádal si jeho/její souhlas k výuce takového cviku nebo praxe.)

g) Ten, kdo není členem Spolku nebo kdo není kvalifikovaných instruktorem, nesmí vyučovat čchi-kung Orel v hnízdě bez souhlasu prezidenta Spolku. (Vysvětlení: Smyslem ustanovení bodů e/ až g/ je udržet vysoký standard výuky tím, že její cvičení smí být předáváno pouze kvalifikovaným instruktorem, který splnil náročné fyzické i teoretické předpoklady a prokázal příslušné schopnosti pro to, aby svou výukou těmto standardům dostál. Tím není chráněno jen cvičení jako takové, ale jsou tím chráněni i lidé, kteří by mohli na základě chybných nebo neúplných instrukcí utrpět byť i jen dočasné poškození fyzického či psychického zdraví.) 

h) Instruktor, který se rozhodne ukončit své členství ve Spolku, souhlasí s tím, že přestane vyučovat čchi-kung Orel v hnízdě. 

i) V zájmu zachování vysoké kvality výuky mají držitelé všech instruktorských stupňů povinnost obnovit svoji registraci každé tři roky a při té příležitosti mohou být Spolkem přezkoušeni. Rada Spolku stanoví způsob tohoto přezkoušení.

j) Výši členského příspěvku pro jednotlivé úrovně členství (včetně těchto úrovní) i způsob jeho úhrady stanoví Rada Spolku. Povinnost hradit členský příspěvek nemají ti, kdo byli členy Spolku před tím, než tato „Pravidla a podmínky“ členství vstoupily v platnost. 

k) Stanovy Spolku včetně těchto „Podmínek a pravidel“ jsou smluvními ujednáními mezi členem a Spolkem.

l) Ukončení členství v případě porušení některého z výše uvedených pravidel je v kompetenci prezidenta Spolku. Proti jeho rozhodnutí v dané věci je možno se odvolat k Radě Spolku, která rozhodne s konečnou platností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře vyslovujete souhlas se zařazením vámi vyplněných osobních údajů do databáze Bodhidharmy - mezinárodní společnosti čchi-kung, z. s., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.